po Polsku   English   Français   en español      Nederlands

De Moeder Gods verschijnt in Sievernich

Sedert juni 2000 verschijnen in Sievernich de Moeder Gods, verschillende heiligen, paus Pius XII en de heilige aartsengel Gabriël aan een jonge, eenvoudige huismoeder, genaamd Manuela. Sievernich is gelegen ongeveer 30 km ten zuidwesten van Keulen nabij Zülpich en behoort tot het bisdom Aken. (Duitsland)

De boodschappen: Manuela ontvangt boodschappen van de Moeder Gods, van heiligen, af en toe ook van Jezus zelf. Deze boodschappen zijn zeer verschillend, maar blijven binnen de leer van de Katholieke Kerk. Er kunnen hier slechts enkele belangrijke punten vernoemd worden. De Moeder Gods roept ons op om ons te bekeren, te offeren en boete te doen.

We moeten dikwijls gebruik maken van het boetesacrament en de Heiland waardig ontvangen, dat wil zeggen zonder zware zonden. We moeten branden van liefde voor God en ook onze naaste niet vergeten. Een bijzondere aangelegenheid van haar is dat haar goddelijke Zoon met de Hem toekomende eerbied wordt bejegend. Zo wil ze dat Hij door ons dikwijls en innig wordt aanbeden. Ja, wij moeten bidden zonder onderbreking. Ze wenst dat wij in alles wat we doen klein en nederig blijven.

Ze roept haar priesterzonen op tot ommekeer en om haar goddelijke Zoon te volgen.

Tot de boodschappen behoren ook profetieën.

Kerkelijke leiding: De verantwoordelijke bisschop heeft Manuela een priester als geestelijke leider gegeven.

De H.Teresa van Avila, de grote mystieke Spaanse en kerklerares, geeft aan Manuela raadgevingen en schenkt haar gebeden van ongewone diepte. Wie de geschriften van de H.Teresa heeft gelezen, herkent duidelijk haar manier van uitdrukken en haar temperament weer in de geopenbaarde teksten.

De Eucharistische tekens: Tijdens de aanbidding van het uitgestalde Allerheiligste Sacrament des Altaars tijdens de bijeenkomst van de gebedsgroep in de kerk van Sievernich op 8 november 2004, zagen vele mensen gedurende 15 minuten voor de H.Hostie het Kindje Jezus. Met het wegnemen van de H.Hostie uit de monstrans door de priester verdween ook het Kindje Jezus.

De drie ‘sleutels’: Op 7 oktober 2002 zei de Moeder Gods aan Manuela: “…Mijn kleine gebedsparel, hier geef ik je de sleutels van mijn geliefde goddelijke Zoon Jezus Christus. Zwijg erover, zwijg! De sleutels dienen als wapen tegen alle duisternis. U weet nu wat er gebeurt. … Geef alleen aan uw H.Vader in Rome, mijn geliefde herder, de sleutels. Alstublieft zwijg, men zal u geen geloof schenken. Maar alles zal zich zo vervullen.” Deze geheimen werden aan de H.Vader gegeven op 11 februari 2004.

De eisen van de hemel voor Sievernich: De Moeder Gods wenst in Sievernich een Immaculata-bron voor de verzachting van het lijden. De dringendste wens van de hemel is echter dat in Sievernich een geestelijk centrum ontstaat. Jezus zelf zegt op 19 mei 2003: “Deze plaats is Mij en Mijn Moeder voorbehouden. Ik wil dat de mensen op deze plek een centrum oprichten dat de Kerk, Mijn Lichaam en dus Mij dient.

Dien de Vader in de hemel, Mij, de Zoon en Zijn Moeder trouw en rechtschapen. Daar zal gebeuren wat Ik jullie leerde, wat de Kerk zegt. … Wat ik wil geschiedt, Ik overwin!” De Moeder Gods zegt op 2 juni 2003: “Ik wens het zo, mijn Zoon wenst het. Ik wens een centrum van geloof op dit oord. Satan zal zijn woede tot uitdrukking brengen. Ik ben bij jullie.”

Uit de catechismus van de Katholieke Kerk in verband met privé-openbaringen: In de loop van de voorbije eeuwen waren er zo gezegde ‘privé-openbaringen’, waarvan er enkele door de kerkelijke autoriteit erkend werden. Ze behoren echter niet tot het geloofsgoed. Ze zijn er niet om de uiteindelijke openbaring van Christus te ‘vervolledigen’, maar moeten helpen in een bepaalde tijd dieper vanuit ze te leven. Onder de leiding van het kerkelijk leerambt weet de geloofszin van de gelovigen  te onderscheiden en waar te nemen wat in zo’n openbaringen een echte oproep van Christus of Zijn heiligen aan de Kerk is.